Polski (PL)English (UK)

Fundusz Wieczysty "Agrafka"

 Program stypendialny 2020/2021 Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna

 Młodzi i zdolni po raz kolejny mają szansę na zdobycie stypendium. Na wnioski przesłane przez organizacje stypendialne czekamy do 15 lipca 2020 roku.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich i Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna zapraszają lokalne organizacje (z zamkniętego katalogu organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży, do Programu Stypendialnego.

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych i liceów, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty. W tej edycji dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

Stypendium wynosić będzie do 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Nominacje kandydatów do stypendium przesyłają organizacje, zwane dalej Nominatorami, które:

·         realizują programy stypendialne zgodnie z celami statutowymi,

·         posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji programów stypendialnych,

·         posiadają status Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL) lub są zrzeszone w Federacji Funduszy Lokalnych.

 

W wyjątkowych sytuacjach nominacje mogą składać inne organizacje pozarządowe, o podobnym profilu jak wyżej wymienione, jednakże każdorazowo muszą posiadać zgodę Akademii.

Lista ODL znajduje się na stronie: dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-lokalnie/. Lista Funduszy Lokalnych: www.ffl.org.pl/pl/czlonkowie.

Nominacje do Programu Stypendialnego organizacje mogą nadsyłać do 15 lipca 2020 r.
Nominacje prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane! Każdy Nominator może przesłać maksymalnie 5 wniosków.

Prosimy Nominatorów o wsparcie w złożeniu wniosków także przez tych kandydatów, którzy mają utrudniony dostęp do komputera i/lub nie są w stanie samodzielnie wypełnić wniosku o stypendium.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu. 

W 2017 roku ogłoszona została kolejna edycja Programu Stypendialnego „Agrafka” wśród organizacji partnerskich. Nominacje kandydatów do stypendium można było przesłać do biura Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do 31 lipca 2017. Program cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony organizacji oraz kandydatów do stypendium. W tej edycji 13 lokalnych organizacji partnerskich Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, nadesłało 38 wniosków nominacyjnych. 18 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej.

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendium Programu Stypendialnego „Agrafka” spośród najwyżej ocenionych kandydatur w drodze głosowania i dyskusji Komisja postanowiła przyznać 12 stypendiów naukowo-socjalnych w wysokości 300,00 zł miesięcznie na rok szkolny/akademicki 2017/2018.

Przyznawane stypendia mają charakter naukowo - socjalny. Wsparcie finansowe umożliwia młodym ludziom kontynuację nauki, pomaga zmienić trudną sytuację socjalną, w a dłuższej perspektywie przekłada się na wzrost szans życiowych. Przekazane stypendia dają młodym ludziom możliwość realizacji marzeń i wszechstronnego rozwoju.

Doświadczenia zgromadzone podczas realizacji Programu Stypendialnego „Agrafka” pokazują, że otrzymane dofinansowanie motywuje stypendystów do pracy, rozwoju i zdobywania wiedzy. Wzmacnia ich pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Wspiera ich w realizacji życiowych celów i marzeń.

Dzięki stypendium z Programu „Agrafka” stypendyści mogli pokryć koszty związane z nauką w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania, dojechać na dodatkowe zajęcia oraz zakupić niezbędne pomocy naukowe i sprzęt komputerowy. Stypendia pomogły spełnić marzenia o kursach językowych, czy zwiększających kwalifikacje zawodowe. Wspierały młodzież w realizowaniu ich pasji naukowych finansując koszty udziału w konkursach, turniejach i obozach naukowych.

Program Stypendialny „Agrafka” pomaga niwelować różnice w dostępie do edukacji, jakie występują między małymi miejscowościami a dużymi ośrodkami. Coraz częściej ambitna młodzież z małych miejscowości opuszcza dom rodzinny, aby rozwijać swoje zainteresowania i kontynuować naukę po ukończeniu gimnazjum i szkoły średniej. Dzięki „Agrafce” młodzi ludzie mogą samodzielnie i bez wyrzeczeń kontynuować naukę w wymarzonej szkole, czy na upragnionej uczelni. Ponadto stypendium stanowi duże wsparcie, pozwala zaspokajać niezbędne potrzeby oraz uniezależnić się od domowego budżetu. 

Wsparcie Funduszu

Program Stypendialny "Agrafka" jest realizowany dzięki hojności i zaangażowaniu wielu darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych. Wszystkie osoby i organizacje, którym bliska jest idea funduszu zapraszamy do jego wsparcia. Można to zrobić w następujący sposób:


•    Darowizna online

Wybierz wysokość darowizny

•    wpłata na konto funduszu 
Przekaż darowiznę na konto bankowe nr
89 1560 0013 2000 1706 4021 0901 (Getin Noble Bank SA),
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa 
W tytule przelewu wpisz: 
darowizna na cele statutowe - Fundusz Wieczysty Agrafka


•    wsparcie w promocji funduszu i jego celów, np. poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie.


Jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy, w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Akademią Rozwoju Filantropii pod numerem telefonu 22 622 01 22, wew. 16 lub adresem e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

W 2000 r. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce uruchomiła Program Stypendialny "Agrafka", realizowany we współpracy z partnerskimi organizacjami lokalnymi. Program wspiera aktywność wybitnie utalentowanej młodzieży, pochodzącej spoza dużych centrów edukacyjno-kulturalnych, ze środowisk dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Od początku realizacji programu "Agrafka" zostało przyznanych 363 stypendia 
na łączną sumę 894 500 zł.

 

Przyznawane stypendia mają charakter socjalno-naukowy. Wsparcie finansowe umożliwia młodym ludziom kontynuację nauki, a w perspektywie długofalowej zwiększa ich szanse życiowe i pomaga wyjść z trudnej sytuacji socjalnej. Pomoc stypendialna pozwala młodzieży spełniać marzenia, otwiera przed nią nieznane dotąd perspektywy i umożliwia wszechstronny rozwój. Program skierowany jest do młodych osób z obszarów objętych działaniem partnerskich organizacji lokalnych, które mają dobre rozpoznanie zasobów, problemów i potrzeb w swoich środowiskach. To one nominują uzdolnioną młodzież potrzebującą wsparcia. Organizacje te utrzymują stały kontakt ze stypendystami, zbierają informacje o ich osiągnięciach.

Adresatami programu są gimnazjaliści, licealiści oraz studenci, utalentowani w określonych dziedzinach (ścisłych, humanistycznych i artystycznych), znajdujący się w  trudnej sytuacji materialnej. Przy wyborze stypendystów brane są pod uwagę osiągnięcia naukowo -artystyczne (olimpiady, otrzymane nagrody, wyróżnienia, aktywność w zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności rozwijania zainteresowań) oraz sytuacja socjalna (mierzona dochodem netto na osobę w rodzinie). 

Program Stypendialny "Agrafka" jest realizowany dzięki hojności i zaangażowaniu wielu darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych. Stabilność programu zapewnia nienaruszalny kapitał żelazny. Co roku stypendia finansowane są z odsetek od kapitału żelaznego Funduszu Celowego Agrafka ufundowanego przez Michała Kotta i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich. Do roku 2018 Program był także dofinansowywany ze środków przekazywanych przez Fundację Agory.