Polski (PL)English (UK)

Fundusz im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Do 28 lutego trwa nabór zgłoszeń do X edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

 

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny Inki  Brodzkiej-Wald. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 28 lutego 2022r.

 

Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej - Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Założycielką funduszu jest dr Anna Gutkowska. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Od dziesięciu lat organizowany jest Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów.
Należą do nich:

•    prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

•    prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab.  Jan Kordys -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Marek Zaleski -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Tomasz Żukowski –  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Nabór zgłoszeń w X edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną obronionej pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć: opinie recenzentów. Opcjonalnie: inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 30 czerwca 2022 r.

 

Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald

 

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę
w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2021 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności.
Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI "Zostańcie z nami!" od samego początku jego istnienia - wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.

 

 

***

 

Kontakt:

Magdalena Spadarzewska

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

tel.  22 622 01 22

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

IX edycja

Nagrody:

  • doktor Gabriela Jarzębowska za pracę „Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa”. Doktorat powstał na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; promotorami byli prof. Ewa Domańska oraz prof. Andrzej Elżanowski.
  •  doktor Michał Koza „Troska, podmiot, nomadyczność. Dyskursy etyczne literatury polskiej po 1989 roku”. Praca została napisana na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej promotorem był dr hab. Andrzej Zawadzki.
  • doktor Tomasz Szczepanek z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Sztuka porażki – emancypacja polityczna poprzez praktykę artystyczną na przykładzie sztuki queerowej”. Jej promotorem była prof. dr hab. Iwona Lorenc.

Wyróżnienia:

  •  doktor Karolina Górniak-Prasnal za pracę „Otwieranie wszechświata”. Polska powojenna awangarda poetycka: Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka”. Rozprawa doktorska powstała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; promotorem był dr hab. Tomasz Bilczewski.
  • doktor Alicja Bartnicka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę  „Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler – jego wizja i rola w budowaniu aryjskiego imperium „Tysiącletniej Rzeszy”. Jej promotorem był prof. dr hab. Jacek Wijaczka.

VIII edycja

W VIII edycji trzy prace doktorskie z dziedziny humanistyki zdobyły nagrody w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald.

Kapitula przyznała ex aequo dwie nagrody pierwsze.

Nagrodę pierwszą otrzymała doktor Katarzyna Rembacka za pracę „Leonard Borkowicz (1912-1989). Biografia polityczna”. Doktorat powstał w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; promotorem był prof. dr hab. Jerzy Eisler.

 Nagrodę pierwszą ex aequo zdobyła rozprawa doktor Karoliny Panz „Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej - głosy, obrazy, przybliżenia i oddalenia”. Praca została napisana w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej promotorem była dr hab. Małgorzata Melchior. Promotorem pomocniczym pracy był dr Łukasz Mikołajewski.

 Drugą nagrodę otrzymała doktor Rozalia Wojkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „W spektrum Wyspiańskiego. Witraż w poezji Młodej Polski – między obrazową aluzją a syntezą dążeń estetycznych epoki”. Jej promotorem był prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn.

Konkurs stanowi część Funduszu Wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych dotyczących szeroko pojętej współczesności. W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2019 r. Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą:

•    prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

•    prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab.  Jan Kordys -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    prof. dr hab. Marek Zaleski -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

•    dr hab. Tomasz Żukowski  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

oraz

dr Anna Gutkowska – założycielka Funduszu Wieczystego

 

VII edycja 

17 czerwca 2019 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów laureatom oraz wyróżnionym w VII edycji Konkursu im. prof. Aliny "Inki" Brodzkiej-Wald.

Oto lista laureatów oraz wyróżnionych:

I miejsca (równorzędnie)

dr Agata Zborowska, za pracę pt.: „Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944–1949) – ich pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej.”

dr Jan Borowicz, za pracę pt.: „Perwersje holokaustowe. Pozycja polskiego świadka.”

dr Justyna Schollenberger, za pracę pt.: „Konceptualizacja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w wybranych dziełach Karola Darwina.”

II miejsca (równorzędnie)

dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska, za pracę pt.: „Wykładniki modalności deontycznej w polskim i fińskim języku prawa.”

dr Michał Przeperski, za pracę pt.: „Mieczysław F. Rakowski. Zarys biografii politycznej.”

dr Rozalia Słodczyk, za pracę pt.: „Ekfraza i hypotypoza. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku.”

Wyróżnienia

dr Olga Szmidt, za pracę pt.: Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku.”

dr Olga Kielak, za pracę pt.: „Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w polskiej tradycji ludowej.”

dr Łukasz Moll, za pracę pt.: „Granice europejskiego uniwersalizmu w perspektywie poststrukturalistycznej filozofii politycznej.”

dr Agnieszka Cierpich, za pracę pt.: „Status i funkcje elementów angielskich w języku Polaków zatrudnionych w wybranych korporacjach międzynarodowych.”

dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak, za pracę pt.: „Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku.”

dr Kamil Pietrowiak, za pracę pt.: „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych.”

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

VI edycja

W roku 2018 nagrody w Konkursie zdobyły aż cztery prace dotyczące współczesności z dziedziny humanistyki. Konkurs jest częścią Funduszu Wieczystego, który upamiętnienia profesor Alinę „Inkę” Brodzką-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. 

Pierwszą nagrodę otrzymała Pani Katarzyna Kułakowska z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzona praca nosi tytuł „Ruch teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy doświadczeń jego uczestniczek”.  Promotorem pracy był profesor dr. hab  Grzegorz Godlewski.

Kolejną nagrodę otrzymała Pan Konrad Matyjaszek z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł nagrodzonej pracy to „Produkcja „przestrzeni żydowskiej” w miastach dawnej i współczesnej Polski” Promotorem pracy była dr hab. Irena Grudzińska-Gross oraz dr Elżbieta Janicka.

Tytuł kolejnej nagrodzonej pracy to „Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie” autorstwa Pana Pawła Bema z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jej promotorem był prof. dr hab. Piotr Mitzner.

Czwartą nagrodę odebrała Pani Marianna Lis z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Tytuł nagrodzonej pracy to „Elementy tradycji i obszary poszukiwań we współczesnym wayangu Jawy Środkowej.” Promotorem pracy była prof. IS PAN dr hab. Danuta Kuźnicka.

Konkurs jest częścią Funduszu wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2017 r.

V edycja Konkursu

V edycja Konkursu trwała od 2 lutego do 20 czerwca 2017 r. Pierwszym etapem Konkursu był nabór wniosków zakończony 27 lutego 2017 r. Do tego czasu kandydaci przesłali 17 zgłoszeń.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza nagrodzili cztery prace doktorskie. „Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa w perspektywie antropologii pamięci” to pierwsza nagrodzona praca. Jej autorem jest doktor Paweł Dobrosielski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a promotorem był profesor dr. hab. Roch Sulim.

Drugą nagrodę główną otrzymała Pani Joanna Mroczkowska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł nagrodzonej pracy to „Polityka smaku. Rola jedzenia w tworzeniu, podtrzymywaniu i negocjowaniu więzi społecznych i rodzinnych w Dąbrowie Białostockiej i okolicach Jej promotorem była prof. dr hab. Magdalena Zowczak.

Tytuł kolejnej nagrodzonej pracy to „Uniwersytet w modernizującym się mieście przemysłowym. Przypadek Łodzi (1945-1980)” autorstwa Pani Agaty Zyziak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jej promotorem był dr hab. Kazimierz Kowalewicz, prof. UŁ.

 

Jako ostatnia, nagrodę odebrała Pani Claudia Snochowska-Gonzalez z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł nagrodzonej pracy to „Postkolonialna lektura współczesnej polskiej powieści na przykładzie utworów Andrzeja Stasiuka i Doroty Masłowskiej.” Promotorem pracy była prof. Joanna Tokarska-Bakir.

____________________________________________________

IV edycja Konkursu

Aż dwie prace doktorskie z dziedziny humanistyki dotyczące współczesności zdobyły w tym roku nagrodę w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald. Kapituła konkursu przyznała również dwa wyróżnienia.  Konkurs jest częścią Funduszu Wieczystego założonego w celu upamiętnienia profesor Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. Nagrody wręczono 16 czerwca w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

„Lektura jako spotkanie. Stanisława Brzozowskiego czytania Cypriana Norwida, Giambattisty Vica i Johna Henry’ego Newmana” to pierwsza nagrodzona praca autorstwa doktor Elizy Kąckiej z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej promotorem był profesor Andrzej Mencwel - polski historyk literatury oraz krytyk literatury i kultury polskiej, antropolog kultury, eseista, publicysta.

Drugą nagrodę główną otrzymał doktor Łukasz Biskupski z Uniwersytetu SWPS. Tytuł nagrodzonej pracy to „Prosto z ulicy. Materialistyczna analiza kulturoznawcza szerokiego obiegu sztuk wizualnych na przykładzie street artu”. Jej promotorem była prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska - filozofka, kulturoznawczyni, autorka wielu książek. 

Kapituła przyznała również wyróżnienia. Otrzymali ją doktor Aneta Nisiobęcka za pracę pt. „Reemigracja Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945 – 1950” pod kierunkiem Profesor Grażyny Marii Pasztor. Drugie wyróżnienie przyznano doktor Małgorzacie Smoleń z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę Studia Filmowe „Kronika” i „Wir” na tle polskiego filmu dokumentalnego po 1989 roku.  Promotorem pracy była dr hab. Jadwiga Hučková.  

Konkurs jest częścią Funduszu wieczystego im. Inki Brodzkiej-Wald. Jego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W tegorocznym Konkursie mogli wziąć udział autorzy prac obronionych w 2015 r. 

Zwycięzcę wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli:

 prof. dr hab. Grażyna Borkowska - kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku w Polskiej Akademii Nauk i prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,

 prof. dr hab. Maryla Hopfinger- Amsterdamska - profesor nauk humanistycznych, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

• prof. dr hab.  Jan Kordys - profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,

 prof. dr hab. Marek Zaleski - literaturoznawca,  krytyk literacki, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Polskiego PEN Clubu, 

• dr Tomasz Żukowski – adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. 

Przyznaję – werdykt nie był łatwy. Po pierwsze, zaskoczyła nas liczba prac, które zgłoszono do konkursu. Po drugie, co szczególnie ważne i cenne, właściwie wszystkie prace reprezentowały wysoki poziom. Spieraliśmy się gorąco i długo, by jednak dojść do wspólnych ustaleń. Ostatecznie zdecydowaliśmy, by nagrodzić cztery prace – przyznaliśmy dwie nagrody ex equo w wysokości 4 000 zł każda oraz dwa wyróżnienia – mówi dr Tomasz Żukowski, członek Kapituły Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

 

Wspomnienia ucznia prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Filip Kwiatek

« Dobrze jest i pokrzepiająco – mieć przyjaciół z ducha ».

(Bruno Schulz)

 

INKA – prof. Alina Brodzka-Wald (1929-2011)

Inkę «przekupywałem» zawsze różami – między innymi tak bliski jest mi wiersz Małgorzaty Baranowskiej otwierający jubileuszową księgę pamiątkową ku czci  mojej Nauczycielki. Minęło już 5 lat od Jej odejścia, ale to względna i umowna perspektywa. Inka wierzyła nie tylko w Horacjańskie «non omnis moriar», nie tylko w trwanie w naszych sercach, ale po prostu i zwyczajnie w nieśmiertelność duszy. A ponieważ kochała nas bezgranicznie i bezwarunkowo, stąd nie sposób pisać o Niej wspomnień. które zakładają brak i ranę, a przecież - miłość nigdy nie zostawia pustki.

Trudno mi wyobrazić sobie trwanie «tu i teraz» bez Inki. Z perspektywy lat i doświadczeń widzę, jak intensywnie Jej charyzmat kształtuje moje życie. I wcale nie chodzi o miłość do literatury – zawodowo już od kilku lat nie mam nic wspólnego z humanistyką, i tak już, szczęśliwie, pozostanie pewnie na zawsze. Dla Inki literatura stanowiła zapis doświadczenia dostępnego dla wszystkich: zwłaszcza dla pozbawionych «głosu», intelektualnych możliwości i narzędzi, dla wszystkich żyjących, czyli – cierpiących. Inka posiadała niepowtarzalny dar obecności wtedy, gdy  potrzebowaliśmy Jej najbardziej. Kiedy pozamykane były wszystkie drzwi, otwierała okna, kiedy traciliśmy wiarę we własne siły, Ona wierzyła w nas o wiele mocniej od nas samych.

Na początku moich studiów, z anielską cierpliwością pracowała ze mną nad tekstem o moich doświadczeniach w życiu codziennym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia z antropologii kultury u prof. Małgorzaty Szpakowskiej. «Słuchaj, to zdanie musi brzmieć inaczej, Małgosia tego nie przepuści» –  wciąż słyszę te słowa i umieram ze śmiechu. Przy swej bezgranicznej dobroci i łagodności była zdecydowana, nieugięta, ba – bezwzględna.

I chyba ten Jej radykalizm – w miłości – trwa najmocniej, jako owoc, ale i zapowiedź: gdyż miłość nigdy nie ustaje. Kocham Cię Inko!

 

Kontakt:

Bernadeta Brodawka, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, tel.  22 622 01 22, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Jak mogę wesprzeć Fundusz?

Wszystkie osoby i organizacje, którym bliska jest idea Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej – Wald, mogą wesprzeć Fundusz w następujący sposób:

DAROWIZNA ONLINE

Wybierz wysokość darowizny

Pamiętaj, że istnieje możliwość wpisania innej kwoty po przejściu do systemu bankowego.

 

DAROWIZNA NA KONTO BANKOWE FUNDUSZU

Przekaż darowiznę na konto bankowe nr 89 1560 0013 2000 1706 4021 0901 (Getin Noble Bank SA), Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa 

W tytule przelewu wpisz:  darowizna na cele statutowe - Fundusz Wieczysty im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald 

Jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy, w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Akademią Rozwoju Filantropii pod numerem telefonu 22 622 01 22, wew. 11 lub adresem e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2018 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności.Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI "Zostańcie z nami!" od samego początku jego istnienia - wskazywała do nagród nau kowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje z

 Dlaczego właśnie Fundusz Wieczysty im. Aliny Brodzkiej-Wald?

Aby upamiętnić życie i zasługi Aliny Brodzkiej - Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Jest wiele powodów, które sprawiły, że Fundusz nosi Jej imię. Znaczenia dokonań prof. Aliny Brodzkiej-Wald nie da się opisać w kilku zdaniach:

- wypromowała ponad 20 doktorów,

- była jednym z członków Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej IBL PAN „Historia i Teoria Literatury. Studia”, która przyczyniła się do rozwoju wiedzy o literaturze,

- koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury,

- od 1991 roku była członkiem Rady Wydawniczej Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej - przedsięwzięcia o długiej tradycji i wysokim prestiżu,

- od 1970 r. była członkiem, a potem przez dziesiątki lat wiceprzewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL, która promuje kulturę polską, odkrywa jej miłośników i zyskuje dla nich nowych opiekunów i przewodników. Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, nie tylko na tę naukową, ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym.

W roku 1999, z okazji 70-tych urodzin prof. Brodzkiej, uczniowie, przyjaciele i współpracownicy złożyli tom, który Jej zadedykowali („Maski Współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku”, pod redakcją L. Burskiej i M. Zaleskiego, IBL, 2001). We wstępie napisali:

Wśród humanistów niewielu jest takich, którzy Jej nie znają, nie mają czegoś do zawdzięczenia, nie wspominają rozmów w kącie PAN-Clubu lub przy "winku" w jej zagraconym książkami mieszkaniu. Profesor Alina Brodzka-Wald - po prostu Inka - wybitna badaczka literatury, od początku i nierozerwalnie związana jest z Insytutem Badań Literackich PAN, jego "oficjalną" historią i "nieoficjalną" praktyką seminariów, spotkań, wykładów o "literaturze źle obecnej". Osoba o wielkiej erudycji, niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności i niepowtarzalności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Niczego im nigdy nie narzucając, cierpliwie i roztropnie czekała, aż sami wydadzą się na świat. Otwarta i tolerancyjna, umacnia w swoich uczniach najlepsze własne cechy: niepokorę wobec frazesów i rutyny badawczej, odwagę ciągłego uczenia się, śmiałość w likwidowaniu barier nie tylko między epokami historycznymi czy różnymi dyscyplinami humanistyki, ale także, zwyczajnie między ludźmi o różnych doświadczeniach, światopoglądach i temperamentach. Księga Jubileuszowa, którą mamy honor Jej dedykować, jest spontaniczną kreacją zbiorową. Oddajemy w ten sposób niewielką część ogromnego długu wdzięczności - niemożliwego do spłacenia“. 

 

 

 

Do tego samego tomu swój wiersz ofiarowała Małgorzata Baranowska:

„Róża do bukietu“

Do sztambucha... 11.XI 1999


Byłam na Róży Wiatrów
W wietrzny dzień wrześniowy.
Żadnego tam morza.
Wierzba stara i olcha, obrzeżami brzoza.

Byłam na Wieży Róży.
Żadnych tam rycerzy, dam, giermków.
Tylko sterta czasu
pod śniegiem tam leży.

Byłam w rozarium przy Obserwatorium.
Tam cienie bzów nikłe, fontanna zastygła
i wzory rozkwitłe czasu, który zostaje na postój,
nim wyciśnie wzory kwitnienia i kory.

Byłam, gdzie Jutrzenka,
Tam morza i skały, ale ona znikła.
Podobno przed wiekami.
Horyzont był pusty.
 
Wszędzie szukałam do tego bukietu
róży dla Inki, róży, co tradycją i śmiechem, i płaczem,
i, do zniknięcia, niczym, i czasami wszystkim,
bo jest sobą, różą.

Szukałam niewidzialnej?
Racz spocząć pod listkiem!


I jeszcze dwa cytaty:  jeden z „Pamiętnika Literackiego“, który ukazał się w 2009 roku i został zadedykowany Ince z okazji jej 80-tych urodzin:

„Pani Profesor Alinie Brodzkiej-Wald, Drogiej Ince
Wybitnej badaczce polskiej literatury, bezgranicznie hojnej dla uczniów i przyjaciół,
-    z okazji jubileuszu
REDAKCJA“

 

I drugi cytat, będący fragmentem wspomnienia, napisanego przez Katarzynę Bojarską, wychowankę Inki, a opublikowanego w „Pamiętniku Literackim“:
„Zajmowała się (...) cudzymi zalążkami, pielęgnowała je, chuchała-dmuchała, a potem jak niegdyś napisała "Odrobineczka splendoru kołysze się gdzieś nade mną".