Polski (PL)English (UK)

Fundusz Wieczysty Rodziny Chełmickich

10 Listopada 1859 roku Ignacy Chełmicki wraz z małżonką Kordulą Lasockic Chełmicką, po uzyskaniu dochodu ze sprzedaży części dóbr dziedzicznych Okalewie utworzyli Fundusz Wieczysty w cel zapewnienia odpowiedniego wykształcenia przyszłych pokoleń. 

 

Akt założenia Funduszu Wieczystego mówił, iż „sumę rubli srebrem trzydzieści tysięcy jako nie przechodzącą, jednej czwartej części, prawnie rozporządzalnej z ogólnego swego majątku, a przynoszącą, w procencie pięć od stu dochodu rocznego rubli srebrem tysiąc pięćset, przeznaczają na kształcenie trzech młodzieńców najbliższych krewnych ze swej familii”, którzy odznaczali się wybitnymi zdolnościami, moralnością i pilnością.

 

Małżonkowie Chełmiccy chcieli, aby wszystkie trzy stypendia udzielane były od chwili rozpoczęcia nauki w gimnazjum, do czasu zakończenia nauki na uniwersytecie krajowym lub zagranicznym. Wybór kandydata do stypendium należał do Rady Familijnej, składającej się z trzech członków rodziny najbliższych założycielom.

 

Według zapisów Aktu założenia Funduszu Wieczystego, środki były lokowane w banku lub innych kasach oszczędnościowych, aby przynosić wymierne korzyści. Ponadto, w przypadku braku kandydata do stanu duchownego, zarówno w linii prostej jak i pobocznej, dochody z inwestycji w kwocie 150 rubli srebrem rocznie oraz inne oszczędności, stanowić miały „fundusz żelazny z procentem przeznaczony według uznania Rady Familijnej na dodatki dla tych stypendystów, którzy wedle udowodnionej zdolności zasługiwać będą na wyższe ich doskonalenie na Uniwersytetach”. Dodatkowo, każdy właściciel Okalewa zobowiązany był corocznie odkładać na rzecz funduszu żelaznego odpowiednią część swoich dochodów do Banku Polskiego.

 

Rodzina Chełmickich już od czasów konfliktów z Krzyżakami, kiedy to Jan z Chełmicy brał udział w obronie zamku w Dobrzyniu n/Wisłą, zasłużyła się dla historii Polski. Jej przedstawiciele brali udział w wojnach XVII wieku, w powstaniu kościuszkowskim, powstaniach listopadowym i styczniowym, bohatersko walczyli w wojnach światowych, byli posłami i senatorami, pełnili ważne urzędy w drugiej Rzeczypospolitej.

 

Idea Funduszu Wieczystego w pełni odpowiada na motto Rodziny Chełmickich, które brzmi: „Każda wielka rodzina może się utrzymać tylko dzięki wzajemnej miłości swych członków”.