Polski (PL)English (UK)

Fundacja im. Krzywdów i Bieńków

Fundacja Imienia Krzywdów i Bieńków powstała w XVII wieku i przez prawie cztery stulecia służyła przede wszystkim ludziom biednym i potrzebującym. Wspierała także działalność oświatową i kulturalną. Akt fundacyjny – do dziś zachowany - spisany został dnia 27 lutego 1637 r.  w Nieszawie przed Sebastianem Grotkowskim, biskupem – sufraganem i oficjałem gen. Kujawskim. Rozpoczyna się on słowami: „My Jan i Ewa Krzywda, mieszczanie nieszawscy, statecznie namyśliliśmy się z dóbr i dostatków naszych, nam od Boga powierzonych…”. 

 

Fundatorzy przeznaczyli na rzecz kościoła farnego (parafialnego) w Nieszawie kapitał w sumie 50.000 zł polskich, a ulokowali go w kasie miejskiej w Toruniu. Suma ta miała stanowić Fundusz Wieczysty, który miał przynosić dochód z oprocentowania. 

 

Zapis darczyńców nieszawskich jest bardzo szczegółowy i dotyczy wielu płaszczyzn życia parafii. Zatroszczyli się o kościół, jako budynek, wybudowali kaplicę pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela oraz wyposażyli bogato wnętrze kościoła. Pomyśleli także o orkiestrze kościelnej, mając z pewnością na uwadze znaczenie i potęgę śpiewu i muzyki podczas ceremonii religijnych. Przedmiotem ich troski była edukacja - część funduszy przeznaczona była na utrzymanie szkoły parafialnej i wynagrodzenie dla nauczyciela. Nauczyciel był obowiązany uczyć dzieci parafian biednych gramatyki i ćwiczyć je w dobrych obyczajach. Kolejnym aktem fundacyjnym objęli ludzi potrzebujących. W kronice parafialnej czytamy: „ofiarodawcy wybudowali dom na przytułek dla starców i zapisali dla potrzeb przytułku ogród przy nim oraz spichlerzyk”. Przytułek przeznaczony był dla 6 ubogich starców. Istniał w tym czasie już drugi przytułek z fundacji Stanisława Bieńka.  

 

Kresem działalności fundacji było bezprawne zagarnięcie majątku ziemskiego przez władze PRL w 1956 roku. Brak zaplecza materialnego całkowicie uniemożliwił realizację woli fundatorów. Po 50–ciu latach przerwy wznowiono działalność fundacji reaktywując ją w dniu 8 lutego 2007r. W 2007 r. przypadł jubileusz 370 – lecia jej powstania. 

 

Celem nadrzędnym Fundacji jest kontynuacja działalności zapoczątkowanej i prowadzonej przez Fundację Krzywdów i Bieńków. Siedzibą Fundacji jest niezmiennie miasto Nieszawa. Została utworzona na czas nieokreślony. Fundacja jest równocześnie przedmiotem działalności statutowej organizacją pożytku publicznego. Aktualnie realizuje swoje cele przez prowadzenie Świetlicy Środowiskowej, będącej placówką opiekuńczo – wychowawczą. W ramach świetlicy, od 1999 roku, działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która jest członkiem Polskiego Związku Orkiestr i Chórów z siedzibą w Toruniu. Fundacja realizuje również swoje zadania przez prowadzenie działalności mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom

 

Fundacja dostrzega potrzebę tworzenia dla dzieci i młodzieży możliwości rozwoju zdolności, talentów, czyli do ich samorealizacji, bowiem samo urzeczywistnienie daje człowiekowi - zwłaszcza młodemu - poczucie własnej wartości, co jest niezbędne w kształtowaniu się zdrowej osobowości. Jest to również sposób na racjonalne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Na przestrzeni swej działalności Fundacja organizowała wypoczynek letni i zimowy w Bieszczadach i Poznaniu dla wychowanków świetlicy i orkiestry.