Polski (PL)English (UK)

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu Sokólskiego poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie:

 

  • pomocy społecznej, w tym utworzenie domu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki, 
  • programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,
  • pomocy rodzinom wielodzietnym oraz niezamożnym w kształceniu dzieci i młodzieży,
  • poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu.

 

Sokólski Fundusz Lokalny zrealizował wiele inicjatyw i programów skierowanych do młodzieży i grup obywatelskich – zdobywając środki z Fundacji ogólnopolskich, od samorządu, od sponsorów indywidualnych i firm, z organizacji imprez charytatywnych:

 

  • w programie Fundusz Stypendialny przyznano 370 stypendiów na sumę 434 600 zł 
  • w programie „Godzina po lekcjach” przyznano 30 grantów na sumę 30 tys. 
  • programie „Pracownia Umiejętności” przyznano 64 granty na sumę 94 tys. 
  • w programie „Działaj Lokalnie” przyznano 35 grantów na sumę 100 670 zł. 
  • na wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz matek dzieci przeznaczono w całym okresie działania Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej” i „SFL” kwotę 322 261 zł. 

 

Z wypoczynku skorzystało w ciągu 11 lat 690 dzieci oraz 53 matki a na półkolonii wypoczywało 315 dzieci. W sumie na programy stypendialne i grantowe Fundacja przeznaczyła 981 531 zł. Obecnie kapitał żelazny wynosi 492 860,00 zł.