Polski (PL)English (UK)

Rodzinne

W 2000 r. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce uruchomiła Program Stypendialny "Agrafka", realizowany we współpracy z partnerskimi organizacjami lokalnymi. Program wspiera aktywność wybitnie utalentowanej młodzieży, pochodzącej spoza dużych centrów edukacyjno-kulturalnych, ze środowisk dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Od początku realizacji programu "Agrafka" zostało przyznanych 326 stypendiów na łączną sumę 785 500 zł. Przyznawane stypendia mają charakter socjalno-naukowy. Wsparcie finansowe umożliwia młodym ludziom kontynuację nauki, a w perspektywie długofalowej zwiększa ich szanse życiowe i pomaga wyjść z trudnej sytuacji socjalnej. Pomoc stypendialna pozwala młodzieży spełniać marzenia, otwiera przed nią nieznane dotąd perspektywy i umożliwia wszechstronny rozwój. Program skierowany jest do młodych osób z obszarów objętych działaniem partnerskich organizacji lokalnych, które mają dobre rozpoznanie zasobów, problemów i potrzeb w swoich środowiskach. To one nominują uzdolnioną młodzież potrzebującą wsparcia. Organizacje te utrzymują stały kontakt ze stypendystami, zbierają informacje o ich osiągnięciach. Adresatami programu są gimnazjaliści, licealiści oraz studenci, utalentowani w określonych dziedzinach (ścisłych,…
10 Listopada 1859 roku Ignacy Chełmicki wraz z małżonką Kordulą Lasockic Chełmicką, po uzyskaniu dochodu ze sprzedaży części dóbr dziedzicznych Okalewie utworzyli Fundusz Wieczysty w cel zapewnienia odpowiedniego wykształcenia przyszłych pokoleń. Akt założenia Funduszu Wieczystego mówił, iż „sumę rubli srebrem trzydzieści tysięcy jako nie przechodzącą, jednej czwartej części, prawnie rozporządzalnej z ogólnego swego majątku, a przynoszącą, w procencie pięć od stu dochodu rocznego rubli srebrem tysiąc pięćset, przeznaczają na kształcenie trzech młodzieńców najbliższych krewnych ze swej familii”, którzy odznaczali się wybitnymi zdolnościami, moralnością i pilnością. Małżonkowie Chełmiccy chcieli, aby wszystkie trzy stypendia udzielane były od chwili rozpoczęcia nauki w gimnazjum, do czasu zakończenia nauki na uniwersytecie krajowym lub zagranicznym. Wybór kandydata do stypendium należał do Rady Familijnej, składającej się z trzech członków rodziny najbliższych założycielom. Według zapisów Aktu założenia Funduszu Wieczystego, środki były lokowane w banku lub innych kasach oszczędnościowych, aby przynosić wymierne korzyści. Ponadto, w przypadku braku kandydata do…