Jak założyć fundusz wieczysty?

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem funduszu wieczystego, budową „żywego pomnika”, w imieniu własnym lub przy współudziale organizacji, firmy czy rodziny, najlepiej zrobić to z organizacją, która zapewni stabilność i bezpieczeństwo. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić krok po kroku.

Jeśli zamierzasz zostać darczyńcą:

  • Zdefiniuj obszary działań lub grupy osób, które chcesz objąć swoim wsparciem. Określ jaką kwotę przeznaczysz na ten cel.

  • Skontaktuj się z doświadczoną organizacją pozarządową (fundacją, stowarzyszeniem), która realizuje projekty i inicjatywy leżące w polu Twojego zainteresowania oraz buduje kapitały żelazne.

  • Podpisz z wybraną organizacją umowę o przekazaniu środków na wkład do kapitału żelaznego lub umowę o utworzeniu funduszu wieczystego, która określa zasady jego funkcjonowania.

Przy nawiązaniu współpracy z organizacją budującą kapitały żelazne, pamiętaj:

  • Organizacja, która otrzyma darowiznę powinna zobowiązać się do korzystnego i bezpiecznego lokowania środków stanowiących kapitał żelazny funduszu i do ich sukcesywnego powiększania.

  • Konkretne projekty lub obszary działania, które wskażesz jako darczyńca, powinny być finansowane z przychodów finansowych pochodzących z inwestowania kapitału żelaznego stanowiącego fundusz.

  • Organizacja zarządzająca funduszem powinna zapewnić Tobie istotny wpływ na sposób realizowania wspieranych inicjatyw. Przykładem takiej aktywności może być np. czynne uczestnictwo w Kapitule konkursu grantowego.

  • Organizacja, przy której powstaje fundusz wieczysty, powinna zapewnić jego odpowiednią i długofalową promocję. Powinna informować o powstaniu i przeznaczeniu funduszu.

  • Raz w roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, organizacja społeczna w porozumieniu z Tobą powinna podjąć decyzję o przeznaczeniu dochodów z kapitału żelaznego na cele zgodne z Twoim zamysłem i statutem organizacji.

  • Przynajmniej raz w roku organizacja zarządzająca funduszem wieczystym powinna przygotować sprawozdanie z zarządzania i wykorzystania środków.

Ulgi podatkowe

Na mocy Ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350) darczyńca indywidualny może od swojego dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nieprzekraczającą 6% tego dochodu. Odliczenie dokonywane jest w zeznaniu rocznym, pod warunkiem, że darowizna ta przekazana została za pośrednictwem przelewu bankowego organizacjom, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. organizacjom pozarządowym) m.in. na działalność taką jak: nauka, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

Podobne zasady obowiązują przy odliczaniu darowizn przekazanych przez osoby prawne (firmy, instytucje), przy czym – zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21 poz. 86) – mogą one odliczyć od dochodu wartość darowizny nieprzekraczającą 10% dochodu.

Loading...