Fundusz Wieczysty „Agrafka”

O Funduszu

W 2000 r. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce uruchomiła Program Stypendialny „Agrafka”, realizowany we współpracy z partnerskimi organizacjami lokalnymi. Program wspiera aktywność wybitnie utalentowanej młodzieży, pochodzącej spoza dużych centrów edukacyjno-kulturalnych, ze środowisk dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Program stypendialny 2020/2021 Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna

Młodzi i zdolni po raz kolejny mają szansę na zdobycie stypendium. Na wnioski przesłane przez organizacje stypendialne czekamy do 15 lipca 2020 roku.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich i Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna zapraszają lokalne organizacje (z zamkniętego katalogu organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży, do Programu Stypendialnego.

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych i liceów, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty. W tej edycji dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

Stypendium wynosić będzie do 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Nominacje kandydatów do stypendium przesyłają organizacje, zwane dalej Nominatorami, które:

  • realizują programy stypendialne zgodnie z celami statutowymi,
  • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji programów stypendialnych,
  • posiadają status Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL) lub są zrzeszone w Federacji Funduszy Lokalnych.

W wyjątkowych sytuacjach nominacje mogą składać inne organizacje pozarządowe, o podobnym profilu jak wyżej wymienione, jednakże każdorazowo muszą posiadać zgodę Akademii.

Lista ODL znajduje się na stronie: dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-lokalnie/. Lista Funduszy Lokalnych: www.ffl.org.pl/pl/czlonkowie.

Nominacje do Programu Stypendialnego organizacje mogą nadsyłać do 15 lipca 2020 r.
Nominacje prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane! Każdy Nominator może przesłać maksymalnie 5 wniosków.

Prosimy Nominatorów o wsparcie w złożeniu wniosków także przez tych kandydatów, którzy mają utrudniony dostęp do komputera i/lub nie są w stanie samodzielnie wypełnić wniosku o stypendium.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu.

Wsparcie Funduszu „Agrafka”?

Program Stypendialny „Agrafka” jest realizowany dzięki hojności i zaangażowaniu wielu darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych. Wszystkie osoby i organizacje, którym bliska jest idea funduszu zapraszamy do jego wsparcia. Można to zrobić w następujący sposób:

•    wpłata na konto funduszu 
Przekaż darowiznę na konto bankowe nr 89 1560 0013 2000 1706 4021 0901 (Getin Noble Bank SA),
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa 
W tytule przelewu wpisz: 
darowizna na cele statutowe – Fundusz Wieczysty Agrafka

•    wsparcie w promocji funduszu i jego celów, np. poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie.

Jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy, w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Akademią Rozwoju Filantropii pod numerem telefonu 22 622 01 22, wew. 16 lub adresem e-mail e.dmochowska@filantropia.org.pl.

Pobierz załączniki:

Poprzednie edycje

Od początku realizacji programu "Agrafka"

 

zostało przyznanych 363 stypendia na łączną sumę 894 500 zł.

2017

W 2017 roku ogłoszona została kolejna edycja Programu Stypendialnego „Agrafka” wśród organizacji partnerskich. Nominacje kandydatów do stypendium można było przesłać do biura Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do 31 lipca 2017. Program cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony organizacji oraz kandydatów do stypendium. W tej edycji 13 lokalnych organizacji partnerskich Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, nadesłało 38 wniosków nominacyjnych. 18 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej.

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendium Programu Stypendialnego „Agrafka” spośród najwyżej ocenionych kandydatur w drodze głosowania i dyskusji Komisja postanowiła przyznać 12 stypendiów naukowo-socjalnych w wysokości 300,00 zł miesięcznie na rok szkolny/akademicki 2017/2018.

Przyznawane stypendia mają charakter naukowo - socjalny.

Wsparcie finansowe umożliwia młodym ludziom kontynuację nauki, pomaga zmienić trudną sytuację socjalną, w a dłuższej perspektywie przekłada się na wzrost szans życiowych. Przekazane stypendia dają młodym ludziom możliwość realizacji marzeń i wszechstronnego rozwoju.

Doświadczenia zgromadzone podczas realizacji Programu Stypendialnego „Agrafka” pokazują, że otrzymane dofinansowanie motywuje stypendystów do pracy, rozwoju i zdobywania wiedzy. Wzmacnia ich pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Wspiera ich w realizacji życiowych celów i marzeń.

Dzięki stypendium z Programu „Agrafka” stypendyści mogli pokryć koszty związane z nauką w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania, dojechać na dodatkowe zajęcia oraz zakupić niezbędne pomocy naukowe i sprzęt komputerowy. Stypendia pomogły spełnić marzenia o kursach językowych, czy zwiększających kwalifikacje zawodowe. Wspierały młodzież w realizowaniu ich pasji naukowych finansując koszty udziału w konkursach, turniejach i obozach naukowych.

Program Stypendialny „Agrafka” pomaga niwelować różnice w dostępie do edukacji, jakie występują między małymi miejscowościami a dużymi ośrodkami. Coraz częściej ambitna młodzież z małych miejscowości opuszcza dom rodzinny, aby rozwijać swoje zainteresowania i kontynuować naukę po ukończeniu gimnazjum i szkoły średniej. Dzięki „Agrafce” młodzi ludzie mogą samodzielnie i bez wyrzeczeń kontynuować naukę w wymarzonej szkole, czy na upragnionej uczelni. Ponadto stypendium stanowi duże wsparcie, pozwala zaspokajać niezbędne potrzeby oraz uniezależnić się od domowego budżetu. 

Loading...