Instytucjonalne

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu Sokólskiego poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie: pomocy społecznej, w tym utworzenie domu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki, programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, pomocy rodzinom wielodzietnym oraz niezamożnym w kształceniu dzieci i młodzieży, poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu. Sokólski Fundusz Lokalny zrealizował wiele inicjatyw i programów skierowanych do młodzieży i grup obywatelskich – zdobywając środki z Fundacji ogólnopolskich, od samorządu, od sponsorów indywidualnych i firm, z organizacji imprez charytatywnych: w programie Fundusz Stypendialny przyznano 370 stypendiów na sumę 434 600 zł w programie „Godzina po lekcjach” przyznano 30 grantów na sumę 30 tys. programie „Pracownia Umiejętności” przyznano 64 granty na sumę 94 tys. w programie „Działaj Lokalnie” przyznano 35 grantów na sumę 100 670 zł. na wypoczynek letni dzieci i…

Fundusz Rozwoju

Celem Funduszu Rozwoju jest wzmocnienie instytucjonalne oraz wspieranie finansowe działalności Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, a w szczególności działań z zakresie: budowania podstaw samowystarczalności, efektywniejszego funkcjonowania organizacji, finansowania kosztów szkoleń i podnoszenia kwalifikacji, zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, fundowania nagród, wzmacniania kapitału żelaznego, wspierania działalności społecznej i wolontariatu. Kapitał żelazny Funduszu Rozwoju wynosi 10 000 zł i pozyskany został z nagrody przekazanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce dla Najefektywniejszej Lokalnej Organizacji Grantowej w roku 2008 w kategorii „Fundraising”.Fundusz pozyskuje środki z darowizn, zbiórek, zapisów, nawiązek, odpisów 1% podatku i innych źródeł.

Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

Fundacja Elbląg istnieje od 2 lutego 2000 roku. Jest niezależną, apolityczną, niedochodową, publiczną organizacją charytatywną, kierującą się interesem społeczności lokalnej Elbląga i Regionu Elbląskiego. Celem działania Fundacji jest łagodzenie problemów lokalnych oraz rozwój społeczny miasta i regionu. Fundacja Elbląg pomaga poprzez szereg swoich programów stypendialnych – „Słonik”, „Szansa”, „Agrafka” czy „Agrafka Muzyczna”. Dzięki temu młodzi elblążanie mają szansę rozwijać własne umiejętności oraz talenty. Przykłady działań Fundacji Elbląg: w ramach innowacyjnego przedsięwzięcia Fundacji Elbląg – projektu „Średniowieczny wieżowiec” – powstało młodzieżowe studio telewizyjne, emitujące swój program w lokalnej telewizji kablowej, dzięki projektowi „Aktywizacja międzygeneracyjna” młodzi filmowcy, wspólnie z seniorami, realizują filmy o historii miasta, corocznie organizowany jest również Konkurs Literacki promujący elbląskich pisarzy, poetów i publicystów – zarówno początkujących, jak i tych, którzy debiut mają już dawno za sobą.

Nidzicki Fundusz Lokalny

Stowarzyszenie – Nidzicki Fundusz Lokalny jest dobroczynną organizacją, która zarządza funduszami dla poprawy warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego i regionu Warmii i Mazur. Stowarzyszenie jest wspierane przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe krajowe i zagraniczne oraz osoby fizyczne. Uzyskane fundusze są ciągle gromadzone, a jedynie dochody z nich uzyskiwane wykorzystywane są do spełniania potrzeb charytatywnych społeczności – od przyznawania stypendiów dla uzdolnionych i ubogich studentów, poprzez wspieranie działań innych organizacji społecznych do pomocy rodzinom wiejskim na ich ekonomiczne usamodzielnienie. Dary Stowarzyszenia będą zawsze przynosiły korzyść społeczności. Cele Nidzickiego Funduszu Lokalnego to poprawa jakości życia mieszkańców powiatu nidzickiego poprzez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatywy w zakresie rozwoju gospodarczego, oświaty i kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i spraw obywatelskich. Dotychczas dzięki Darczyńcom Nidzickiego Funduszu Lokalnego: 160 studentów otrzymało stypendia na kwotę 254.340 zł 174 uczniów szkół średnich otrzymało stypendia na kwotę 176.000 zł…

Raciborski Fundusz Lokalny

Raciborski Fundusz Lokalny rozpoczął swoją działalność w 1999 roku. Jest fundacją non profit, działającą na terenie Raciborza jako organizacja pozarządowa, nie związaną z żadną partią polityczną. Założycielami Funduszu są przedstawiciele raciborskiej społeczności. Celem funduszu jest działanie na rzecz rozwoju i dobra społeczności raciborskiej poprzez realizowanie jej istotnych potrzeb w następujących dziedzinach: oświata, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, opieka społeczna, rozwój lokalny, ochrona środowiska, sprawy obywatelskie. Misję tę może wypełniać dzięki doskonaleniu stałej współpracy z donatorami, grantobiorcami, partnerami lokalnymi i zewnętrznymi, jak również dzięki skupianiu wokół idei fundacji ludzi sfery przemysłowej, finansowej i handlowej. Najważniejszym sukcesem fundacji było rozpowszechnienie idei w środowisku lokalnym, a następnie zdobycie akceptacji oraz zaufania. Dzięki tym działaniom możliwym stało się zgromadzenie na początek wysokiego kapitału żelaznego (166.000 zł), kapitału operacyjnego (22.000 zł) oraz funduszu stypendialnego (12.000 zł). Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, każda z tych sum została podwojona przez amerykańskie fundacje. Pod koniec 2009 roku fundacja posiadała…

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FFLZB) to niezależna, apolityczna organizacja filantropijna działająca na obszarze powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, oparta na amerykańskich wzorcach community foundation. FFLZB zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej. W latach 1999-2010 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 1 467 773,54 zł w formie stypendiów (805 540 zł), grantów (569 000 zł) i darowizn (93 233,54 zł). Fundacja łączy darowizny darczyńców indywidualnych, firm oraz instytucji, z których buduje wieczysty kapitał żelazny. Odsetki uzyskiwane z lokat kapitału żelaznego FFLZB przeznaczane są w formie dotacji i grantów – na finansowanie inicjatyw i programów wynikających z analizy potrzeb lokalnych i woli darczyńców. FFLZB wspiera przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych. Beneficjentami FFLZB są lokalne stowarzyszenia, fundacje, szkoły, domy kultury, kluby i inne instytucje nienastawione na zysk, które…

Loading...