Lokalne

Chmielecki Fundusz Oświaty

Celem Chmieleckiego Funduszu Oświaty jest wspieranie inicjatyw oświatowych Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „Grom” w Chmielniku. Chodzi tu przede wszystkim o zakup sprzętu szkolnego i wyposażenia oraz pomocy naukowych, przyznawanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, dofinansowanie szkolnych organizacji, imprez i wyjazdów. Kapitał założycielski CFO wynosi 5.000 zł. Został on zgromadzony dzięki darowiznom oraz odpisom 1% od podatku osób fizycznych. Chmielecki Fundusz Oświaty został utworzony w 2009 r.

Uczniowski Fundusz Oświaty

Celem Uczniowskiego Funduszu Oświaty jest wspieranie inicjatyw oświatowych Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju poprzez: Zakup sprzętu szkolnego, wyposażenia i pomocy naukowych, Przyznawanie stypendiów najzdolniejszym, Dofinansowanie szkolnych: inicjatyw, organizacji, imprez, wyjazdów. Kapitał założycielski Uczniowskiego Funduszu wynosi 5 000 zł i został zebrany w ramach akcji „Zbieramy dla zmiany”, która trwała od marca do maja 2004 r. Funduszem zarządza młodzieżowa Komisja (Oktawia Ćwik, Paulina Grabias, Maja Kwiecień) z udziałem dorosłych opiekunów (Anna Zych – Watrak, Krzysztof Litwiniuk). Fundusz UFO został utworzony w 2004 roku.

Stypendium im. Józefa Kilisia

Józef Kiliś był jednym z założycieli Nidzickiego Funduszu Lokalnego, człowiekiem o wielkim sercu, bardzo zaangażowanym w działalność społeczną w powiecie nidzickim. 19 marca 2003 roku utworzony został Fundusz Jego imienia. Stypendium przyznawane jest dla najlepszego studenta studiów humanistycznych z powiatu nidzickiego. Wpłaty na Fundusz im. Józefa Kilisia dokonywane są przez Jego przyjaciół i pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych z całej Polski.

Fundusz Zdrowia

Celem Funduszu Zdrowia jest wspieranie programów zdrowotnych, szkoleń z zakresu ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego. Kapitał założycielski Funduszu Zdrowia wynosi 5000 zł i został wniesiony przez następujące osoby w wysokości 1 000 zł każda: Lucyna Czyrw, Mirosław Dudko, Elżbieta Nizio, Robert Wójcik, Wiesława Zalewa. Środki na zakup sprzętu medycznego Fundusz Zdrowia pozyskuje organizując własne imprezy dobroczynne w plenerze – Majówkę Dobroczynną i Święto Pieczonego Ziemniaka oraz z wpłat osób fizycznych (m. in. odpisy 1%). W 2006 roku Fundusz Zdrowia zakupił dla SP ZOZ w Biłgoraju doposażenie aparatu EnVisor (33.000 zł) w opcję echokardiograficznej próby obciążeniowej dla Oddziału Wewnętrznego i aparat USG (37.900 zł) dla Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Urazowo – Ortopedycznym. Fundusz Zdrowia został utworzony w 2002 roku.

Fundusz Współpracy i Przedsiębiorczości

Celem Funduszu Współpracy i Przedsiębiorczości jest organizowanie konkursów i wspieranie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Kapitał założycielski Funduszu Współpracy i Przedsiębiorczości wynosi 10 000 zł i został wniesiony przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Janusza Palikota. Fundusz został utworzony w 2004 roku w ramach projektu „Różne problemy – jedna metoda – Fundusze lokalne na rzecz społeczności”.

Fundusz Wspierania Oświaty w Gminie Frampol

Fundusz Dziedzinowy Wspierania Oświaty w Gminie Frampol został utworzony w 2000 roku na wniosek grupy inicjatywnej w składzie: Leokadia Furmanek, Józef Dubiel, Krzysztof Kapica i Józef Książek. Jest on niezależny od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go nad wszelkie jednostkowe interesy i cele. Fundusz WOGF gromadzi środki i wspiera oświatę, przyznaje stypendia uzdolnionym uczniom z frampolskich szkół. W latach 2000-2004 34 najzdolniejszych uczniów z frampolskich szkół otrzymało stypendia na łączną kwotę 15 800 zł. Misją Funduszu Dziedzinowego Wspierania Oświaty w Gminie Frampol (WOGF) jest poprawa jakości życia społeczności Gminy Frampol poprzez: Pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów, Wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i innych ważnych potrzeb społecznych, Inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Fundusz „Twardowski”

Celem Funduszu „Twardowski” jest wspieranie inicjatyw oświatowych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego poprzez wspieranie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz doposażanie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W styczniu 2010 r. zgromadzony został kapitał żelazny w wysokości 5 000 zł. Fundusz utworzony zostanie uchwałą Rady Fundacji na najbliższym posiedzeniu.

Fundusz Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w porozumieniu z Towarzystwem Miłośników Zwierzyńca w grudniu 2005 roku przystąpiła do tworzenia nowego Funduszu Wydzielonego pod nazwą Fundusz Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca w skrócie „Fundusz TM Zwierzyniec”. Celem Funduszu TMZ jest: Pozyskiwanie funduszy, Wspieranie działań zmierzających do pielęgnowania bogatej historii Zwierzyńca, Podejmowanie działań mających na celu ochronę zwierzynieckiego krajobrazu kulturowego, Popularyzacja tradycji regionu, Pobudzanie do czynnego tworzenia nowych wartości kulturowych, Dbałość o estetykę Zwierzyńca i okolic. Kapitał założycielski Funduszu TMZ wynosi 5 000 zł. Został on zgromadzony dzięki odpisom 1% od podatku osób fizycznych oraz firm. Fundusz Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca został utworzony w 2008 r.

Fundusz Sportu

Celem Funduszu Sportu jest wspieranie rozwoju sportu lokalnego, poprzez organizację imprez, fundowanie stypendiów, zakup sprzętu sportowego oraz dotacje przedsięwzięć z zakresu sportu i kultury fizycznej. Fundusz wspiera kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe aktywne na terenie działania Fundacji FLZB. Kapitał założycielski Funduszu Sportu wynosi 5 000 zł i został zebrany w trakcie I Balu Dobroczynnego Fundacji. Fundusz Sportu został utworzony w 2002 na wniosek grupy inicjatywnej w składzie: Tadeusz Kuźmiński, Andrzej Maciejewski, Andrzej Miazga, Jacek Grabias.

Fundusz Domu Dziecka

Celem Funduszu Domu Dziecka jest wspieranie dzieci mieszkających w Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu, poprzez: Finansowanie stypendiów i nagród dla w/w dzieci, Finansowanie organizacji zajęć mających na celu wszechstronny rozwój w tym zajęć pozalekcyjnych i korepetycji dla dzieci, dofinansowanie leczenia i rehabilitacji wychowanków, Finansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia, Pomocy naukowych, odzieży i przedmiotów codziennego użytku dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu, Finansowanie wycieczek dla dzieci, Pomoc najstarszym wychowankom placówki w społecznym i zawodowym usamodzielnianiu się, W styczniu 2010 r. zgromadzony został kapitał żelazny w wysokości 5 000 zł. Inicjatorem powstania Funduszu Domu Dziecka jest Stowarzyszenie Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu.

Fundusz Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie

Celem Funduszu Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie jest dbanie o dobry stan zdrowia mieszkańców ościennych gmin Tarnogrodu i gminy Tarnogród poprzez: sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do funkcjonowania Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie określonego odpowiednimi rozporządzeniami w zakresie minimalnych standardów wyposażenia w/w oddziału, dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego, finansowanie szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, wspieranie działań zmierzających do podniesienia jakości usług Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie, pozyskiwanie funduszy, darowizn wszelkiego rodzaju, W grudniu 2009 r. zgromadzony został kapitał żelazny w wysokości 5 000 zł. Fundusz powstał w 2010 roku.

Fundusz „Patia” Korytków Duży

Z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju i Integracji Lokalnej „Patria” w ramach Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej został utworzony Fundusz „Patria” Korytków Duży. Celem Funduszu „Patria” jest wspieranie finansowe działalności Stowarzyszenia Wspierania i Integracji Lokalnej „Patria” w Korytkowie Dużym, a w szczególności działań z zakresie: kultury i pielęgnowania lokalnych tradycji, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, wspierania działalności społecznej i wolontariatu. Kapitał żelazny Funduszu „Patria” wynosi 5.000 zł i zgromadzony został ze składek członkowskich oraz darowizn. Fundusz „Patria” Korytków Duży został utworzony w 2008 r.

Fundusz „Pomocna Dłoń” Tarnogród

Tarnogrodzki Klub Wolontariatu pod nazwą „Pomocna Dłoń” powstał w Tarnogrodzie z inicjatywy Elżbiety Kyc i Romana Cichockiego. Zrzesza on młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Różańcu oraz osoby zainteresowane działalnością wolontarystyczną. Celem Funduszu „Pomocna Dłoń” jest popularyzacja wolontariatu poprzez: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność społeczną, działalność na rzecz osób chorych, działalność wspomagającą naukę, edukację, oświatę i wychowanie, działalność wspomagającą kulturę i pielęgnowanie lokalnych tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Kapitał założycielski Funduszu „Pomocna Dłoń” Tarnogród wynosi 5 000 zł. Został on zgromadzony dzięki odpisom 1% od podatku osób fizycznych oraz firm. O wydatkowaniu środków decyduje Komisja składająca się z następujących osób: Roman Cichocki (przewodniczący), Elżbieta Kyc (wiceprzewodnicząca), Janusz Skubisz, Renata Ćwik, Iwona Spustek. Fundusz „Pomocna Dłoń” Tarnogród został utworzony w 2008 r.

Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej

Celem Funduszu jest wspieranie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć z zakresu rozwoju karate, sportu, turystyki, edukacji, zdrowia, kultury i sztuki. Główne cele Funduszu to m.in.: wspieranie rozwoju i promocja Biłgorajskiej Akademii Karate Tradycyjnego. zakup sprzętu, niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby rozwoju sztuk walki, promocji zdrowia i kultury fizycznej. remontowanie i adaptacją istniejących obiektów, budowa nowych na potrzeby rozwoju Biłgorajskiej Akademii Karate Tradycyjnego. dofinansowanie: organizacji, imprez, inicjatyw, przedsięwzięć, wyjazdów związanych z rozwojem karate. dofinansowanie szkoleń, wyjazdów instruktorów, dzieci i młodzieży. promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. Kapitał założycielski Funduszu Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej wynosi 5 010 zł. i został wniesiony przez następujące osoby w wysokości 835 zł każda: Andrzej Szeliga, Daniel Iwanek, Piotr Gircza, Ihor Soloviov, Wiesław Kita, Mirosław Branicki. Ponadto członkiem honorowym funduszu został Andrzej Maciejewski. Fundusz Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej został utworzony w 2007 roku.

Fundusz Jolanty i Zygmunta Stojek

Celem Funduszu Państwa Stojek jest wspieranie potrzebujących. Zygmunt Stojek od początku istnienia Fundacji wspiera ją nie tylko finansowo. Dzieląc się swoją wiedzą i mądrością, pomaga przy lokowaniu środków, które procentują na rzecz potrzebujących Elbląga. Działa również jako członek Rady Fundacji, Komisji Grantowej oraz Komisji Stypendialnej. Podczas „Wieczoru z filantropem” w 2008 roku otrzymał Kryształowe Serce – statuetkę corocznie przyznawaną osobom, przedsiębiorstwom i instytucjom, które w sposób szczególny wspierają działania Fundacji Elbląg i dają się poznać jako wrażliwi na potrzeby innych i szlachetni w swym postępowaniu. Wraz z małżonką postanowił zainwestować w pomoc, która procentuje. Kapitał żelazny na koniec 2008 roku: 10 000 zł

Fundusz dzieci niepełnosprawnych „SŁONIK”

Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych „SŁONIK” powstał w 2003 roku w związku z Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych oraz w odpowiedzi na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych miasta Elbląg. Dochód z Funduszu przeznaczany jest na finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, celem poszerzenia ich możliwości edukacyjnych oraz usamodzielnienia w dorosłym życiu. Pomoc udzielana jest w formie stypendiów, w sytuacji, gdy Komisja Stypendialna uzna, że pieniądze ułatwią niepełnosprawnemu dziecku zdobycie wykształcenia i usamodzielnienie się w życiu. W ramach Konkursu stypendialnego SŁONIK możliwe jest uzyskanie jednorazowego lub rocznego stypendium. Tworzenie Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” zostało wsparte ze środków Unii Europejskiej. Co roku Fundacja organizuje kolejne akcje mające na celu zasilenie kapitału żelaznego SŁONIKA oraz umożliwiające finansowanie stypendiów.

Fundusz Wieczysty im. Marianny Orańskiej

Marianna Orańska nie tylko budowała drogi, pałace czy schroniska, ale dbała też rozwój edukacji i kultury, a także była wrażliwa na biedę i krzywdę ludzką. Fundusz im. Marianny Orańskiej został powołany przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. Fundusz będzie w przyszłości służył wspieraniu młodych zdolnych z niezamożnych rodzin lub też organizacji wydarzeń czy imprez kulturalnych. Do opieki nad tym szlachetnym przedsięwzięciem zaproszono: Lidię Geringer de Oedenberg, Olgę Tokarczuk, Renatę Surmę, Monikę Wielichowską, które wraz z Dorotą Komornicką – Prezesem Funduszu, zapoczątkowały promowanie roku 2010 jako Roku Marianny Orańskiej. Funkcję kwestora powierzono Zbigniewowi Szczygłowi.

Fundusz Kobiet

Celem Funduszu Kobiet jest wspieranie programów adresowanych do kobiet, aktywizujących środowiska kobiece, przeciwdziałających marginalizacji, wspierające kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Kapitał założycielski Funduszu Kobiet wynosi 5 000 zł i został pochodzi z darowizn członkiń Forum Kobiet: Irena Gadaj – 1 000 zł, Zofia Garbacz – 1 000 zł, Antonina Łobejko – 1 000 zł, Anna Struk – 1 000 zł oraz Grodzka Maria, Łukasz Izabela, Maciocha Halina, Mroczkowska Anna, Niespodziewańska Irena, Podlewska Janina, Przytuła Alina, Spustek Teresa, Tuzinek Alicja. Kapitał założycielski Funduszu Kobiet pochodzi również z odpisów 1% podatku. W dniu 25 lipca 2004 Fundusz Kobiet zorganizował dużą imprezę dobroczynną „Razem z nami kobietami”. Dochód z tej imprezy został przeznaczony na przeprowadzenie XI Konkursu Grantowego „Razem z nami kobietami”. Fundusz Kobiet został utworzony w 2004 roku w ramach projektu „Różne problemy – jedna metoda – Fundusze lokalne na rzecz społeczności”.

Fundusz Młodzieżowy

Celem Funduszu jest przeciwdziałanie bezrobociu elbląskiej młodzieży oraz zwiększanie jej aktywności, poprzez finansowanie projektów elbląskich organizacji pozarządowych, samorządów szkolnych i grup nieformalnych. O środki z Funduszu mogą ubiegać się: stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, organizacje parafialne, kluby uczniowskie, samorządy uczniowskie i studenckie oraz Rady Rodziców w ramach otwartego konkursu grantowego. Fundusz został powołany 18 sierpnia 2004 roku jako część projektu: „Różne problemy – jedna metoda, fundusze lokalne na rzecz społeczności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kapitał żelazny na koniec 2007 r. wyniósł 10 565,44 zł.

Loading...